Úspora energie, montáž okien a ich ochrana pri osadení

Dobré okno Vám môže veľmi pomôcť pri úspore energie. Spoločnosť Drevovýroba Kočiš s.r.o. Vám ponúka okná s vyspelou technikou a optimálnou tepelnou a zvukovou izoláciou. Tepelná izolácia je veľmi dôležitá a je závislá od hrúbky okenného rámu, tesnosti a zasklenia. Parametrom izolačných vlastnosti okna je U-hodnota. Čím je U-hodnota menšia, tým je izolačná vlastnosť okna lepšia. Hluk z exteriéru je nepríjemný a pri určitej intenzite a dĺžke trvania môže negatívne pôsobiť na zdravie človeka. I tu treba pozornosť venovať hrúbke rámu, tesnosti a zaskleniu. Zvuková izolácia okien sa meria v decibeloch – dB-. Akonáhle je hodnota dB vyššia, tým sú izolačné vlastnosti okna lepšie.

Odborná montáž okien a dverí je predpokladom ich dlhodobého a bezchybného používania. Preto by montáž mala byť vykonaná iba školenými pracovníkmi. Doposiaľ na Slovensku pod montážou sa rozumie: osadenie do vopred upravených otvorov, ukotvenie, vypenenie a vycentrovanie. Naše výrobky doporučujeme montovať použitím tesniacich pások obojstranne v súlade s normou STN 733134 pre montáž okien, čím je možné zabezpečiť splnenie požiadaviek Zákona o energetickej hospodárnosti budov a platnej normy STN 730540 Tepelnotechnické vlastnosti konštrukcií a budov.

ME350 – 351 Technické listy (PDF, 2,46 MB)

ME350 Okenná fólia interiér VV Technické listy (PDF, 119,58 KB)

Drevené okná sú náročnejšie na ochranu počas murárskych a maliarskych prác. Majiteľ takýchto okien musí dbať na ich zvýšenú ochranu pred znečistením cementom, maltou, vápnom a pod., ktoré môžu povrch okna rozleptať. Preto doporučujeme okná chrániť krycou páskou TESA 4438 (modrá, alebo ružovo/biela).

Tesa 4438

Páska Tesa 4438

Illbruck ME350

Montážna páska Illbruck ME350
Montáž okien
Montáž okien
Motnáž okien
Montáž okien